دسته: کاردانی پیوسته بدون آزمون

ثبت نام دوره کاردانی پیوسته بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شرایط اختصاصی: ۱ -داشتن دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفـه ای یا کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسـطه نظـری یـا دیـپلم کامل چهار ساله نظام قدیم متوسطه. تذکرات مهم: تذکر ۱...