فراخوان استخدام شهرداری اصفهان – تیر ۹۵

شهرداری اصفهان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی خود در رشته های مندرج در جدول با شرایط عمومی و اختصاصی ذیل از متقاضیان واجد شرایط ثبت نام می نماید.

الف- شرایط عمومی
۱-داشتن حداقل۲۰سال و حداکثر سی و پنج سال تمام(متولدین ۶۰/۰۱/۰۱ به بعد)
۲-داشتن تابعیت ایران
۳-دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان
۴-عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
۵-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶-نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود.
۸-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ادامه خواندن فراخوان استخدام شهرداری اصفهان – تیر ۹۵

استخدام نیروی دریایی ارتش سال ۹۵

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل پایور (کادر) درجه ­داری یگان‌های تابع خود از بین جوانان متعهد و علاقه­ مند به‌صورت پیمانی داوطلب (پسر) می­پذیرد.

ادامه خواندن استخدام نیروی دریایی ارتش سال ۹۵

ثبت نام آزمون کارانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی ۱۳۹۵

 ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:
دارا ﺑﻮدن  ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن  ﺗﺤﺼﻴﻼت  دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم  ﺟﺪﻳﺪ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎی   ﻓﻨـﻲ و ﺣﺮﻓـﻪای  و ﻛـﺎرداﻧﺶ  و ﻳـﺎاﺣـﺮاز ﺷـﺮاﻳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻳﻜﻲاز رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۵ و ﻳﺎ دﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲو ﺣﺮﻓﻪ ای دوره  ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻟﻪ)ﻧﻈـﺎم   ﻗـﺪﻳﻢ(ﺑـﺮای ﻛﻠﻴـﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻟﺰاﻣﻲاﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه: آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۹۵/۶/۳۱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک دﻳﭙﻠﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﻴ ﻤﺴـﺎل  دوم (ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه) ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری (۹۵/۱۱/۳۰) ﻣﺪرک ﻛﺎﻣﻞ دﻳﭙﻠﻢ ﺧﻮد را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ادامه خواندن ثبت نام آزمون کارانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی ۱۳۹۵

دعوت به همکاری داوطلبین غیر راه آهنی در پروژه قابلیت سازی ۳

شرکت راه آهن ج.ا.ا جهت انجام امور پروژه های مورد نظر خود در تهران وسایر شهرستان ها نیاز به همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد. علاقمندان می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ لغایت ۱۳۹۵/۲/۲۰ نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
* زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.
شرایط داوطلبان : ادامه خواندن دعوت به همکاری داوطلبین غیر راه آهنی در پروژه قابلیت سازی ۳

ثبت نام حوزه های علمیه خواهران

ثبت ­نام از داوطلبان تحصیل در حوزه های علمیه خواهران برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۴ تا ۲۵/۱۲/۹۴از طریق وبگاه www.whc.ir و مدارس علمیه سراسر کشور انجام می­شود.

ادامه خواندن ثبت نام حوزه های علمیه خواهران

استخدام پست بانک ایران

پست بانک ایران در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی جذب نماید . بر این اساس داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به نشانی اینترنتی www.postbank.ir مراجعه کنند .

الف- شرایط عمومی

ادامه خواندن استخدام پست بانک ایران

استخدام دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور

به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در قالـب دسـتیاران سـتادی و در چـارچوب تصـویب نامـه شـماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شورایعالی اداری با عنوان «ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»، در نظر است تعداد ۹۱۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط، از طریق امتحان کتبـی در دو حیطـه عمـومی و تخصصـی، مصـاحبه هـای اسـتخدامی و گزینش به صورت پیمانی جذب گردند. در ادامه توضیحات مربوطه در دو بخش ارائه خواهد شد.

افرادی می توانند متقاضی استخدام و داوطلب شرکت در این آزمون استخدامی شوند که کلیه شرایط عمومی و اختصاصی ذیـل را دارا باشند.

ادامه خواندن استخدام دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور

استخدام تصدی امر قضا سال ۹۴

سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ فعال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان، مستنداً به آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، مصوب ۹۲/۰۲/۲۶ ریاست قوه قضائیه، سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ فعال خواهد شد. لذا از کلیه داوطلبان علاقمند به شرکت در فرآیند مذکور، دعوت به عمل می­ آید ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت­ نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ادامه خواندن استخدام تصدی امر قضا سال ۹۴

استخدام نمایندگی DICHTA Switzerland در اصفهان

dfsfd

۵ ردیف شغلی

نمایندگی DICHTA Switzerland دفتر اصفهان از بین واجدین شرایط ذیل در اصفهان استخدام می کند.

ردیف سمت جنسیت سایر شرایط
 ۱ مدیر منطقه ای فروش نفت و گاز  آقا  ترجیحاً لیسانس مکانیک
  • حداقل سن ۳۰سال
  • تسلط به اداره جلسات بازرگانی فنی
  • روابط عمومی بالا و فن بیان خوب
  • سابقه فروش مفید حداقل ۵ سال
  • توان سفر حداقل ۳ روز در ماه به مناطق نفت خیز جنوب
  • تسلط به زبان انگلیسی
  • دانش نرم افزاری و کامپیوتر مناسب
  • خود جوش ،فعال و پر انرژی
  • داشتن تضمین های معتبر
  • مقیم اصفهان

ادامه خواندن استخدام نمایندگی DICHTA Switzerland در اصفهان

ثبت نام دوره های تخصصی تربیت معلم

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان با بیش از یک دهه سابقه در برگزاری دوره های آموزشی تربیت معلم در اصفهان، یکی از نهادهای موفق در برگزاری این دوره ها بوده است. جهاددانشگاهی تا کنون بیش از ۷۰ دوره آموزشی در حوزه تربیت معلم برگزار و حدود ۲ هزار نفر از سراسر استان در این دوره ها شرکت نموده اند، به طوریکه بسیاری از معلمان مدارس غیر انتفاعی اصفهان از فارغ التحصیلان دوره های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی می باشند.

با توجه به اهداف دولت در واگذاری آموزش کودکان ونوجوانان کشور به بخش غیر دولتی و گسترش مدارس هیات امنایی، غیر انتفاعی، بسته های حمایتی و… معاونت آموزشی جهاددانشگاهی هم اکنون با هدف شناسایی استعدادها و ایجاد فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها در رشته های ذیل دوره های تربیت معلم برگزار می نماید. جهت اطلاع از ریز سرفصل ها، شهریه و شرایط  و ضوابط ثبت نام بر روی  دوره مورد نظر خود کلیک فرمایید.

تربیت معلم مدارس غبر انتفاعی و تخصصی شش پایه

تربیت مربی مهدکودک

تربیت مربی پیش دبستانی

تربیت معلم هنر

تربیت معلم ورزش

تربیت معلم زبان انگلیسی

تربیت معلم ریاضی متوسطه اول

تربیت معلم علوم متوسطه اول

تربیت معلم فیزیک متوسطه دوم

تربیت معلم ریاضی متوسطه دوم